English version further down
Privatlivspolitik

Generelt

Cookies

Personoplysninger

Datasikkerhed

Udgiver

Generelt

Når du klikker dig ind på hjemmesiden indsamler Pharmatjek Nordic oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.

Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve og tilbud. Vi behandler din e-mailadresse og dine oplysninger, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af vores e-mails eller ved at kontakte os på info@pharmatjeknordic.com og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud.

 • Ved brug af cookies
 • Ved at du selv afgiver oplysninger i forbindelse med udfyldning af kontaktformular eller nyhedsbrevstilmelding.

Cookies

Første gang du besøger Pharmatjek Nordic’s hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Chrome, Firefox, Safari, Edge el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 • At gemme dine indstillinger
 • Trafikmåling og statistik
 • Målretning og frekvensstyring af annoncering
 • Tredjeparter med adgang til at sætte cookies

For at fastlægge, hvem der besøger Pharmatjek Nordic, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv. På den måde kan vi sikre os, at du ikke kun ser de samme bannerreklamer igen og igen, og samtidig tilstræbes det, at du ser reklamer, som kan finde interesse for dig.

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang du var inde på Pharmatjek Nordic. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google Analytics
 • Facebook

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, postnummer men det kan også være oplysninger om interesser, kendskab til Pharmatjek Nordic, branchen osv.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart, medmindre du giver særskilt accept hertil, eller persondataloven undtagelsesvis tillader videregivelse af generelle kundeoplysninger.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud m.v, kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Vi benytter kun Google og Facebook og ingen personlige oplysninger videregives!

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af:

 • Håndtering af email system – Dandomain
 • Håndtering af webhotel – Dandomain
 • Håndtering af faktureringer – e-conomics
 • Håndtering af nyhedsbreve via e-mail – Campaign Monitor
 • Lagring af data – Dropbox

Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Udgiver

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til:

Pharmatjek Nordic
CVR-36158387
Guldblommevej 8
8800 Viborg
+45 2960 6890
info@pharmatjeknordic.com

Hvis du ønsker at klage over Pharmatjek Nordic’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5.
1300 København
+45 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Kontakt os

Hvis du har nogle spørgsmål: info@pharmatjeknordic.com

Pharmatjek Nordic

Vi i Pharmatjek Nordic har en bred erfaring indenfor centrale områder i den danske apoteksbranche, og har opbygget et stærkt netværk gennem årene.

Danmark
CVR-36158387
Man-Tir | 8.00-16.00
Fre | 8.00-15.00
Lør & Søn | Lukket

LinkedIn

Copyright © 2021Pharmatjek Nordic

ENGLISH

Privacy policy

General

Cookies

Privacy Policy

Data Security

Publisher

General

When you click on the website, Pharmatjek Nordic collects information about you. Below you can read about the information collected, including how the information is processed, what it is used for, who has access to the information and who you can contact if you have questions or objections regarding the information collected. If you do not want information collected, you should delete your cookies and refrain from further use of the website.

If you have subscribed to our newsletter, you agree that we may contact you by email. email with newsletters and offers. We will process your email address and information until it is no longer relevant. That is, in practice, until you let us know that you no longer want to receive emails from us.

You can always withdraw your consent. You can do this either by using the link at the bottom of our emails or by contacting us at info@pharmatjeknordic.com and announcing that you no longer wish to receive our newsletters and offers.

 • When using cookies
 • By submitting information yourself in connection with filling out contact forms or newsletter sign-ups.

Cookies

The first time you visit Pharmatjek Nordic’s website you will automatically receive one or more cookies. A cookie is a small text file that is stored in your web browser (eg Chrome, Firefox, Safari, Edge, etc.) and which registers as a unique user. Cookies make it easier to use the Internet because you do not have to start all over again. In other words, the website can use a cookie to remember information about your preferences. Cookies cannot contain malicious code such as virus.

 • Saving your settings.
 • TTraffic measurement and statistics.
 • Advertising targeting and frequency management.
 • Third parties with access to set cookies

To determine who visits Pharmatjek Nordic, we use cookies to keep demographic and user-related statistics. Here we collect information about how long you visit the website, what sections and how many articles you read, whether your computer has visited us before, what browser and operating system you use, IP numbers, which ads you see, etc. That way we make sure you not only see the same banner ads over and over again, and at the same time, we strive to see ads that may be of interest to you.

The cookies sent to you will be stored on your equipment for a varied number of months from the last time you visited Pharmatjek Nordic. Each time you visit our website, the period is extended. The cookies in question are automatically deleted upon expiration.

It is possible to delete or block cookies. See instructions: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and appear more frequently. You may also run the risk that the website is not working optimally and that there is content that you cannot access.

The site uses cookies from the following third parties:

 • Google Analytics
 • Facebook

Privacy Policy

Personal information is any kind of information that may be attributed to you to some extent. When you use our website, we collect and process a number of such information. It happens, for example. by alm. access to content, if you sign up for our newsletter, participate in competitions or surveys, register as a user or subscriber, other use of services via the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click on (interests). To the extent that you explicitly consent to this and enter the information yourself, you will also be processed: Name, telephone number, e-mail, address, postal code but it may also be information about interests, knowledge of Pharmatjek Nordic, the industry, etc.

We have taken technical and organizational measures to prevent your information from being accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired, or come to the attention of unauthorized persons, misused or otherwise treated in violation of the law.

The information is used to identify you as a user and to show you the ads that are most likely to be relevant to you, as well as to provide the services you have requested, such as to submit a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content. This use may include include research and analysis aimed at improving our products, services and technologies, as well as displaying content and advertising tailored to your interests and hobbies.

The information will not be disclosed to third parties unless you give separate consent to this, or the Personal Data Act exceptionally permits disclosure of general customer information.

If you have consented to receive direct marketing with news and offers etc., we may also use the information collected to target the marketing you receive via telephone, letter or electronic media.

The information is stored for the length of time allowed by law and we delete it when it is no longer needed. The period depends on the nature of the information and the background of the storage. Therefore, it is not possible to specify a general time frame for when information is deleted.

Data about your use of the website, which ads you receive and, if so, click, geographic location, gender, and age segment, etc. disclosed to third parties to the extent that this information is known. We use Google and Facebook only and no personal information is disclosed!

We also use a number of third parties to store and process data. These process information solely on our behalf and may not use it for your own purposes.

Disclosure of personal information such as name and email etc. will only happen if you consent to it. We only use data processors in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

According to the Personal Data Act, your personal information must be kept secure and confidential. However, we cannot guarantee 100% security of data transfers over the Internet. This means that there is a risk that others will unduly force access to information when data is sent and stored electronically. Please note that you provide your personal information at your own risk.

The rapid development of the Internet means that changes in our processing of personal data may be necessary. We therefore reserve the right to update and amend these privacy policy guidelines. If we do, we will of course correct the date of “last updated” at the bottom of the page. In the event of significant changes, we will notify you in the form of a visible notice on our websites.

Data Security

Whether we process your personal data for the purpose of fulfilling a contract or on the basis of your consent, we will always process your personal information securely and confidentially in accordance with applicable law, including the Personal Data Regulation and the Data Protection Act.

Your information will only be used for the purpose for which it was collected and will be deleted when that purpose is met or no longer relevant.

We use third parties to process:

 • Handling email system – Dandomain
 • Web hosting management – Dandomain
 • Billing management – e-conomics
 • Handling email newsletters – Campaign Monitor
 • Data storage – Dropbox

We have entered into data processing agreements with these data processors, which is our guarantee that they comply with applicable rules regarding the protection of your personal data.

Publisher

If there is a mistake in our information, you can always ask to have it corrected so that we have the right ones, just as you have the right to be told what personal information we process about you. You may also object at any time to the use of information. You can also revoke your consent to processing information about you. If the information processed about you is incorrect, you have the right to have it corrected or deleted. Inquiries can be made to:

Pharmatjek Nordic
CVR-36158387
Automatikvej 1, 4
2869 Søborg
+45 2960 6890
info@pharmatjeknordic.com

If you wish to complain about Pharmatjek Nordic’s processing of your personal data, this can be done to:

Datatilsynet
Borgergade 28,5.
1300 København
+45 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Message us

If you have any questions: info@pharmatjeknordic.com

Read our Privacy Policy

Pharmatjek Nordic

We at Pharmatjek Nordic have a long combined experience within the Pharmacy industry in Denmark, having built strong bonds across many sectors and key players. We stand strong on the market, ready to assist new as well as old clients on the market, with tasks they might seek assistance with. Feel free to contact us, and we will assist you as best we can. Thank you for visiting us and we look forward to working together.

Denmark
CVR-36158387
View on map

Mon-Thu | 8.00-16.00
Fri | 8.00-15.00
Sat & Sun | Closed

LinkedIn

Copyright © 2021 Pharmatjek Nordic